Pozor, máme dva účty! Účet ZUŠ a účet Rady rodičov.
Úhrady školného výhradne, bezhotovostné, prevodom alebo vkladom na osobitné účty!
*

Platby za 1. polrok šk. rok 2019-2020

obdobie september-október-november-december (4 mesiace)
1.  ŠKOLNÉ (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v škole):
- Prípravný ročník - P228,-€  (7 €/mes. x 4)
- I. stupeň a II. stupeň 32,-€  (8 €/mes. x 4)
- PCG / Počítačová grafika, Ateliér fotografie, Keramika 32,-€  (8 €/mes. x 4)
- Rozšírené vyučovanie, základné štúdium +PCG, Fotografia alebo Keramika  12,-€  (3 €/mes. x 4)
+3 €/mes. za každý ateliér naviac
- Štúdium pre dospelých - ŠPD 168,-€  (42 €/mes. x 4)
(Bez Čestného vyhlásenia je platba školného dvojnásobná.)
2. Príspevok na výtvarný materiál (Rodičovské združenie / Rada rodičov) 14,-€  (3,50 €/mes. x 4)
*
Do poznámky pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko žiaka, triedu a priezvisko učiteľa
Uvedené platby je potrebné uhradiť do 15.9.2019