O Z N A M

.

Dodatočné talentové skúšky
Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dodatočné talentové skúšky sa uskutočnia dňa 16. júna 2021 (streda) o 17.00 hod. v sídle školy na Kováčskej ul. č. 43. Rodičia vyplnia a podpíšu elektronickú prihlášku (1.), ktorá je zverejnená na webe školy: zuskosice.sk ako e-prihláška (vpravo hore na lište), ktorú predložia spolu s podpísaným Čestným prehlásením (2.) a Súhlasom zákonného zástupcu (3.)

riaditeľstvo školy

kontakt:
tel. č.: 055/62 219 74
e: zuskosice@centrum.sk