Čísla účtov:
1. Školné, IBAN: SK29 5600 0000 0005 0738 6002
2. Rodičovské združenie, IBAN: SK87 7500 0000 0040 0818 6696
Výška školného je stanovená VZN mesta Košice.
Príspevok sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
1€  POZOR!, rodičovské združenie rozhodlo, v školskom roku 2023-24, o zvýšení príspevku na 40€.
_
poplatky 2024/25